:: توصیه‌های تغذیه‌ای ::

توصیه‌های کودی برای محصول گوجه‌فرنگی

با استفاده از محصولات شرکت کیمیا اکسیر شرق

گوجه فرنگی

قبل کشت

پلت مرغی ۱۰۰٪

گوگرد بنتونیت‌دار

۱۵-۸-۱۵

۱۰۰۰ – ۱۵۰۰ کیلوگرم

۲۵۰ – ۳۵۰ کیلوگرم

۵۰ – ۱۰۰ کیلوگرم

اختلاط با خاک یا در زیر ردیف‌های کشت و آبیاری

بعد از انتقال نشاء

پلت مرغی مایع

۱۵-۳۰-۱۵

۱۵ لیتر

۱۰ – ۱۲ کیلوگرم

سیستم آبیاری

رشد رویشی

هیومیک مایع

۲۰-۲۰-۲۰

آهن

کود مخصوص گوجه‌فرنگی

۱۰ – ۱۲ لیتر

۱۰ کیلوگرم

۲ – ۴ کیلوگرم

۸ – ۱۰ کیلوگرم

آب آبیاری

قبل گل‌دهی

۱۲-۱۲-۳۶

نیترات کلسیم

۱۰ کیلوگرم

۱۰ – ۱۵ کیلوگرم

آبیاری یا ۰/۵ محلول‌پاشی

بستن میوه

۱۲-۱۲-۳۶

۱۰ کیلوگرم

آبیاری یا ۰/۵ محلول‌پاشی

درشت شدن میوه

۰-۰-۵۱-۱۸

۱۰ – ۱۲ کیلوگرم

سیستم آبیاری

دکمه بازگشت به بالا