:: توصیه‌های تغذیه‌ای ::

توصیه‌های کودی برای محصول چغندر

با استفاده از محصولات شرکت کیمیا اکسیر شرق

چغندر

پیش کشت

پلت مرغی ۱۰۰٪

گوگرد بنتونیت‌دار

۱۵-۸-۱۵

اوره

۸۰۰ – ۱۲۰۰ کیلوگرم

۲۵۰ – ۳۰۰ کیلوگرم

۵۰ – ۱۰۰ کیلوگرم

۵۰ کیلوگرم

قبل کشت اختلاط با خاک

بعد از سبز شدن کامل

کود مرغی مایع

۲۰-۲۰-۲۰

۱۵ لیتر

۱۰ کیلوگرم

در سیستم آبیاری

بعد از وجین اول

هیومیک مایع

۲۰-۲۰-۲۰

اوره

۱۰ لیتر

۱۰ کیلوگرم

۱۵۰ – ۲۰۰ کیلوگرم

در سیستم آبیاری

اول غده‌دهی

۱۲-۱۲-۳۶

کود مخصوص چغندر

۱۰ کیلوگرم

۸ – ۱۰ لیتر

آب آبیاری یا محلول‌پاشی

آب آبیاری

دو ماه قبل از برداشت

۰-۰-۵۱-۱۸

۱۰ – ۱۵ کیلوگرم

در سیستم آبیاری

دکمه بازگشت به بالا