نیترات پتاس K2O: 46%

این کودها در آب بسیار محلولند. بیشتر گیاهان در اوائل رشـد نیتروژن را بصورت نیترات جذب می کنند. کودهای نیتراتی هم بصورت پایه و هم بصورت سرک قابل استفــاده هستنــــد. این کود ها در روش پخش سطحی بسرعت در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرند. در خاک های خشک کودهای نیتراتـی به دیگر فرمـــها ترجیح دارند.

نیترات پتاس

۱۳-۰-۴۶

با دارابودن درصـد بالایـــی از پتاسیــم باعث افزایش مقاومـت گیاه درآفـــات و بیماری ها و تنش خشکی و سرمازدگــی و افزایش خاصیـت انبارداری محصـــول می شود. همچنین به دلیل داشتـن ازت نیاز گیاه به این عنصر مهـم را نیز تامین می کند.

کود های نیتراته هوکر  با مصارف عمومی و حلال در آب است که برای تمام گیاهان کاربــرد دارد. 

فرمول شیمیایی آن  که به همراه عناصر دیگر می باشد می تواند در بسیاری از شرایط رشد گیاه

به کار رود.  درصد بالای نیتروژن باعث رشد سریع و برگدهــی می شـود با توجــه به اینکــــه در 

ترکیبات این کود کلر وجود ندارد احتمال بروز سمیت و برگ سوزی کلره وجود نداشتــــه و برای 

خاک‌های شور نیز مناسب است. مصرف نیتروژن به شکل نیترات در اکثر زمین های کشـــاورزی 

باعث افزایش چشمگیر محصولات زراعی و باغی می گردد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گردد.

زمان محلولپاشی : 

برای افزایش جذب بهتر است محلولپاشی در هوای خنک ترجیحاً اوایل صبح و یا غروب انجام شود. از محلولپاشی در شرایط نامساعد آب و هوایی از قبیل خشکی بیش از حد و یا در زمان احتمال وقوع بارندگی خودداری شود.

 

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن