ماکروی کامل آلی گوگردی گرانول هوکر

 کود آلی گرانول هوکر ترکیبی با ماده آلـی بالا غنی شـــــده با گوگــــرد

ماکرو المنت  ، میکروالمنت اسید آمینه و اسیــد هیومیـک کــــودی  

بسیار موثـر در تامین عناصر غذایی گیاه و اصلاح خــاک و همچنین    

قابــــل اخــتـلاط با کـــود های شیمیایی جهت افـــزایش راندمـــان  

کودهــــای شیمیایی و کاهــــش مصرف آنها است .

این کود بسیار مقرون به صرفه و موثر در رشد گیــاه می باشـــد.

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲) اصلاح ساختمان خاک. 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید . 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز. 

۶) کاهش تجمع نیترات در محصولات کشــــاورزی 

۷) افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش سرعت جوانه زنی . 

۸) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعــات آبیاری.

۹) کود ماکرو کامل آلی باعث افــــزایش فعالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

کود ماکرو کامل آلی گوگردی هوکر با هدف تامین عناصر مورد نیاز گیاه و بالا بردن مـاده آلــی خــاک و همچنین اصلاح ساختمان خاک و افزایش راندمان جذب عناصـــر غذایـــی تولید شده است. این کود به دلیل داشتن ظاهر گرانول به راحتی با کودهای شیمیایی همگن شده و در مخزن کود کار یا کود پاش به راحتی با دیگر کودها قابل اختلاط و مصرف می باشد. 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـــاس مصــرف گردد. 

 

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن