ماکروی کامل آلی گوگردی گرانول فلونیا

کود آلی گرانول، ترکیبی با ماده آلـی بالا و غنی شـده با گوگرد، ماکرو المنت، میکروالمنت اسید آمینه و اسید هیومیـک کودی می‌باشد و بسیار موثـر در تامین عناصر غذایی گیاه و اصلاح خاک و همچنین قابل اختـلاط با کـود های شیمیایی جهت افـزایش راندمـان کودهای شیمیایی و کاهش مصرف آنها است .

این کود بسیار مقرون به صرفه و موثر در رشد گیاه می باشـد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفر آهن ، روی ، منگنز و مس

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف های هرز

۶) کاهش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی 

۷) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـش سرعت جوانه زنی

۸) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعات آبیاری

* کود آلی گوگردی  با هدف تامین عناصر مورد نیاز گیاه و بالا بردن مـاده آلی خاک و همچنین اصلاح ساختمان خاک و افزایش راندمان جذب عناصـر غذایـی تولید شده است .این کود به دلیل داشتن ظاهر گرانول به راحتی با کودهای شیمیایی همگن شده و در مخزن کود کار یا کود پاش به راحتی با دیگر کود ها قابل اختلاط و مصرف می باشد.

 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـــاس مصــرف گردد. 

 


محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن