:: اخبار و مقالات::

روستایی که با ۱۰ میلیون تومان از بیکاری نجات یافت

این روزها اشتغالزایی خرد یکی از بهترین روشها برای افزایش درآمد در مناطق محروم است. نمونه آن روستای ظفرآباد استان فارس است که با کمک یک صندوق محلی با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان و حق عضویت ماهانه ۲۰ هزار، امروز صحنه اشتغالزایی برای همه اهالی روستا شد.

روستایی که با ۱۰ میلیون تومان از بیکاری نجات یافت.

این روزها اشتغالزایی خرد یکی از بهترین روشها برای افزایش درآمد در مناطق محروم است. نمونه آن روستای ظفرآباد استان فارس است که با کمک یک صندوق محلی با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان و حق عضویت ماهانه ۲۰ هزار، امروز صحنه اشتغالزایی برای همه اهالی روستا شد.

روستایی که با ۱۰ میلیون تومان از بیکاری نجات یافت
روستایی که با ۱۰ میلیون تومان از بیکاری نجات یافت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها با وجود اوضاع اقتصادی نابسامانی که حاکم است

و دخل و خرج ها با هم نمی خواند راه اندازی یک شغل و گذران یک زندگی اندکی مشکل شده اسـت؛

اما در روسـتای ظفرآباد شـیراز اسـتان فارس دو خواهر و یک دوست دسـت بـه دسـت هم دادنـد تا

با راه انـدازی صندوق «گل نرجس» شـهدای ظفرآبـاد کاری کننـد کارسـتان و بـا دادن وام های خوداشـتغالی محلی،

زمینه سـاز مشـاغل خانگی روسـتایی برای آن هایی شوند که پیش از این رنج هزینه های بالا و درآمدهای کم را به دوش می کشیدند.

زهرا و پروین ظفرآبادی و لیلا رنجبر دو خواهر و دوستی هستند که هر سه متولد روسـتای ظفرآباد اسـتان فارس هسـتند

و با وجود مدارک تحصیلی دیپلم و شغل خانه داری تصمیم گرفتند به پیشنهاد بسیج سازندگی ناحیه بقیه الله

طی طرحی صندوق اشـتغال زایی «گل نرجس» را راه اندازی کنند.

زهرا ظفرآبادی که خود یکی از مسـئولان و گردانندگان این صندوق اسـت، از اهداف بلند بالایی که در راسـتای عمران

و آبادی روسـتای ظفرآباد در سـر دارند و سـبب راه اندازی و تأسیس صندوق گل نرجس شـهدای ظفر آباد شـده اسـت، می گوید.

وی که متولد سـال ۶۵ اسـت از اشـتیاقش برای کار جهادی آن هم برای مردم روسـتای زادگاهش ابراز خرسـندی کرده

و طرح پیشـنهادی بسـیج سازندگی را برای راه اندازی این صندوق طرحی کارا و پربازده می داند و

در ادامه از مراحل راه اندازی آن و طرح های اشتغال زایی بسیاری که با کمک آن به ثمر نشسته، می گوید.

وی عنوان کرد:

آذرماه ۱۳۹۷ طی جلسه ای با بسیج سازندگی ناحیه بقیه الله طرحی به عنوان افتتاح صندوق اشتغال زایی معرفی شد

که پایگاه خواهران ظفرآبـاد از ایـن طـرح اسـتقبال کردنـد و در دی مـاه ۱۳۹۷ ایـن صندوق

با همکاری ۱۰۰ عضو ثابت آن راه اندازی شد.

ظفرآبـادی بـا بیـان اینکـه هر عضـو ماهیانـه ۲۰۰ هزار ریـال وارد صندوق می کنـد، اضافـه کرد:

سـرمایه اولیه صندوق هـم از طریق وامی که با معرفی بسیج سازندگی به بانک داشتیم با دریافت ۱۰۰ میلیون ریال

با بازپرداخت سه سـاله تأمین شـد. حتی گاهی خیرانی هم مبالغ خوبی به صندوق کمک کرده اند تا

اشتغال بیشتری در روستای ظفرآباد ایجاد شود.

وی معتقد است برای عمران و آبادانی و پیشرفت هر منطقه ای باید به سمت ایجاد اشتغال های محلی رفت

تا مردم به خاطر نبود شغل و درآمد کوچ نکنند و آن روسـتا و منطقه دورافتاده هم به سـمت رونق قدم بردارد.

در روسـتای ظفرآباد شیراز استان فارس افراد بسیاری بودند که چون سرمایه ای نداشتند از راه اندازی

شغلی که در سر داشتند بازمانده بودند.

ظفرآبادی ابراز کرد:

اعضای صندوق، خواهرانی هستند که از محل پس انداز خـود مبلـغ ماهیانـه مذکور یعنی همان ۲۰ هزار تومان

را برای جمع شـدن سـرمایه مورد نیاز جهت پرداخت تسـهیلات به متقاضیان راه اندازی شغل و دیگر موارد ضروری پرداخت می کنند.

 

 

موجی از شغل در یک روستا با وام های ۵۰۰ هزار تومانی!

وی بـا اشـاره بـه برخـی از مشـاغل خانگـی که بـا کمک تسـهیلات ۵ تا ۳۰ میلیون ریالی

صندوق گل نرجس شهدای ظفرآباد در این روستا راه اندازی شـده، اظهار کرد:

این مشـاغل شـامل پخت و توزیع نان های خانگی، تولید رب گوجه فرنگـی خانگـی، درسـت کردن انواع ترشـیجات و

فروش محلی و منطقـه ای آن، تولیـد و عرضـه عرقیجات خانگی، پـرورش مرغ و خروس، راه اندازی فروشگاه محلی لوازم قنادی،

خرید همزن برقی و راه اندازی کارگاه تولیـدی انـواع کیک های تولـد و پذیرایی، خرید چرخ خیاطـی

و راه اندازی کارگاه خیاطـی خانگـی همچنین کمک به تجهیز و خرید ملزومات و پارچه موردنیاز برای فروشگاه منسوجات است.

وی همچنیـن عنـوان کـرد:

غیر از اشـتغال زایی، وام هایـی هم جهت خرید جهیزیـه، کمک هزینـه درمـان و عمل جراحی، کمک هزینـه تعمیر منزل

و کمک هزینه رهن منزل هم به متقاضیان روسـتای ظفرآباد از محل سـرمایه و پس انداز صندوق گل نرجس پرداخت شده است.

ظفرآبادی با اشـاره به گسـترش برخی از اشـتغال هایی که با کمک وام های صندوق راه اندازی شده، عنوان کرد:

یکی از خانم های روستا برای اشتغال به کار خانگی یک همزن برقی نیاز داشت و

حالا با همان همزن برقی کار تولید کیک هـای خانگـی تولـد و پذیرایی را انجام می دهد و

ایـن تولیدی تا جایی پیش رفته که غیر از خود روستای ظفرآباد و روستاهای اطراف حتی از شیراز هم سفارش می گیرد.

مسئول صندوق گل نرجس با اشاره به همکاری اداره فنی و حرفه ای در ارائه آموزش های حرفه ای

به اعضای صندوق جهت خوداشتغالی عنوان کرد:

اداره فنی و حرفه ای کلاس های آموزشـی بسـیاری که توانایی تبدیل به مهارتی جهت ایجاد یک اشتغال با دوام دارند

را در روستای ظفرآباد شیراز برگزار کرد که این کلاس ها شامل کلاس آموزشی جهت پرورش و تولید گیاهان دارویی و زینتـی،

زنبـورداری، کارگاه بافندگـی، آموزش روغن گیری های سـنتی و دارویی یا تولید کپسول گیاهی برای درمان های سنتی بود.

وی افزود:

هنرجویانی که این کلاس ها را گذرانده و به حدی رسـیده اند که توانایی راه اندازی شـغلی مسـتقل را در خود احساس کردند

با دریافت وام از محل صندوق گل نرجس برای اشـتغال های کوچک شـروع به کار و تولید و درآمد می کنند.

ظفرآبـادی بـا اشـاره به تاکید مقـام معظم رهبری بـرای ارج نهادن به تولید داخلی در سـال جهش تولید گفت:

صندوق خواهران گل نرجس شـهدای ظفرآبـاد برای آینده تولیدی روسـتا اهداف بزرگـی در نظر دارد و

طرح های پیشنهادی و پراشتغال و به عبارتی کارآفرینی های پربازدهی در پیش دارد.

مسئول صندوق گل نرجس شهدای ظفرآباد با تاکید بر آینده روشن و توسعه روزافـزون و پایـدار این صنـدوق ابراز کرد:

به دنبال طرح های اشـتغال زایی متنوع و جذابی هسـتیم چرا که این ظرفیت در اهالی روسـتا برای اسـتقلال کاری

و اشـتغال زایی وجود دارد و ما توانایی گسـترش آن را برای پیشـرفت روستای ظفرآباد داریم؛

امید داریم این صندوق طرح هایی در آینده رقم بزند که بعدها با عنوان گام نخستین توسعه روستا از آن نام ببرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا