:: توصیه‌های تغذیه‌ای ::

توصیه‌های کودی برای محصول خربزه

با استفاده از محصولات شرکت کیمیا اکسیر شرق

خربزه

پیش کشت

گوگرد آلی گرانولی

۱۵ – ۸ – ۱۵

۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم

۱۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم

قبل کشت اختلاط با خاک

در زیر ردیف آبیاری

بعد از انتقال نشاء یا ۳-۴ برگی

گوگرد آلی گرانولی

۱۵ – ۸ – ۱۵

۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم

۱۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم

قبل کشت اختلاط با خاک

در زیر ردیف آبیاری

رشد رویشی

گوگرد آلی گرانولی

۱۵ – ۸ – ۱۵

۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم

۱۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم

قبل کشت اختلاط با خاک

در زیر ردیف آبیاری

بستن میوه

گوگرد آلی گرانولی

۱۵ – ۸ – ۱۵

۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم

۱۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم

قبل کشت اختلاط با خاک

در زیر ردیف آبیاری

درشت شدن میوه

گوگرد آلی گرانولی

۱۵ – ۸ – ۱۵

۷۰۰ الی ۱۰۰۰ کیلوگرم

۱۰ الی ۱۵۰ کیلوگرم

قبل کشت اختلاط با خاک

در زیر ردیف آبیاری

دکمه بازگشت به بالا