گوگرد مایع پایه کلسیم

گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز گیاهان است که نقش‌های بسیار متنوعی در رشد و نمو گیاهان (مانند تولید اسیدهای آمینه سیستئین و متیونین) به‌خصوص گیاهان دانه‌روغنی (مانند سویا، کلزا، آفتابگردان و…) و گیاهان دارای ترکیبات معطر (مانند پیاز و سیر و کلم و…) دارد. 

همچنین گوگرد در خاک دارای خاصیت اسیدی بوده که در کاهش pH خاک و افزایش فراهمی و جذب سایر عناصر غذایی توسط ریشه با توجه به قلیایی بودن خاک‌ها نقش مهمی دارد.

گوگرد مایع بر پایه پتاسیم  که در واقع پلی سولفید پتاسیم می‌باشد، علاوه بر تأمین گوگرد، با تأمین پتاسیم، نقش مهمی در درشت شدن و یک‌دست شدن میوه و رنگ‌پذیری آن دارد و باعث مقاومت گیاه نسبت به اکثر تنش‌ها و بیماری‌ها میگردد. 

گوگرد مایع نسبت به گوگرد به فرم جامد، دارای اثرگذاری بیشتر و سریع‌تر است.

مزایا:

۱. رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲. اصلاح ساختمان خاک. 

۳. افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴. افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد. 

۵. جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز. 

۶. کاهش تجمع نیتـرات در محصــولات کشــــاورزی 

۷. افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش ســرعت جوانه زنی . 

۸. کود پلت مرغـی باعث افــــزایش فعـالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

۹. افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.


محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا