گوگرد بنتونیت‌دار ۸۷٪

پتروشیمی خانگیران

گوگرد جزو چهار عنصر اصلی پر مصرف گیاه بــوده که علـــاوه بر

تامین این عنصر، باعث کاهش ph و در نتیجه افزایــش جذب عناصـــر دیگر 

در خاک های قلیایی می گردد. 

مزایا:

۱. رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲. اصلاح ساختمان خاک. 

۳. افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴. افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد. 

۵. جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز. 

۶. کاهش تجمع نیتـرات در محصــولات کشــــاورزی 

۷. افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش ســرعت جوانه زنی . 

۸. کود پلت مرغـی باعث افــــزایش فعـالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

۹. افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

گوگرد جزو چهار عنصر اصلی گیاه بوده که در تغذیه گیاه با مکانیزم قـرار گرفتـن 

در ساختمان اسید های آمینه و تولید پروتئین در بسیاری از فعالیت های آنزیمی 

و تنظیم کننده رشد بصورت مستقیم نقش حیاطی را ایفا می کند. همچنین گوگرد

با کاهش pH خاک باعث افزایش حلالیت عناصر غذایی دیگـر شده و نقــــــش به‌سزایی 

در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتر زیر نظر کارشناس مصرف گردد.

 

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا