:: اخبار و مقالات::::مقالات::

تاثیر کود ورمی کمپوست بر سبزیجات

تایج نشان داد که بیشترین میزان جذب در ریشه و برگ نعناع مربوط به تیمار ۴۰ تن ورمی کمپوست در هکتار ‏بوده است و حداکثر جذب سرب و کروم در اندام های مختلف نعناع در سه سال نامتوالی با کاربرد ۴۰ تن ورمی ‏کمپوست در هکتار مشاهده شده است‎.

تاثیر کود ورمی کمپوست بر سبزیجات.

تایج نشان داد که بیشترین میزان جذب در ریشه و برگ نعناع مربوط به تیمار ۴۰ تن ورمی کمپوست در هکتار ‏بوده است و حداکثر جذب سرب و کروم در اندام های مختلف نعناع در سه سال نامتوالی با کاربرد ۴۰ تن ورمی ‏کمپوست در هکتار مشاهده شده است‎.

تاثیر کود ورمی کمپوست بر سبزیجات
تاثیر کود ورمی کمپوست بر سبزیجات

ریحان و مرزه‏:

نتایج نشان داد بیشترین وزن خشک و تر بوته، سطح برگ، تعداد شاخه های فرعی، تعداد برگ و ارتفاع گیاه ‏ریحان

مربوط در تیمار ۵۰ درصد ورمی کمپوست حاصل شد که با تیمار ۴۰ درصد اختلاف معنی داری نداشت.

‏در گیاه مرزه کلیه صفات اندازه گیری شده بجز وزن تر بوته و سطح برگ در تیمار ۳۰ درصد بیشترین مقدار را ‏نشان داد

و بالاترین مقدار برای دو صفت اخیر در تیمار ۴۰ درصد مشاهده شد.

می توان نتیجه گرفت که گیاه ‏ریحان برای رشد و عملکرد بهینه به مواد غذایی بیشتری نسبت به گیاه مرزه نیاز دارد

و از لحاظ اقتصادی بهترین ‏تیمار جایگزینی ورمی کمپوست در بستر کاشت، برای ریحان و مرزه به ترتیب ۴۰ و ۳۰ درصد می باشد‎.‎

ریحان

تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات 

نعناع

نتایج نشان داد که بیشترین میزان جذب در ریشه و برگ نعناع مربوط به تیمار ۴۰ تن ورمی کمپوست در هکتار ‏بوده است

و حداکثر جذب سرب و کروم در اندام های مختلف نعناع در سه سال نامتوالی با کاربرد ۴۰ تن ورمی ‏کمپوست در هکتار

مشاهده شده است‎.‎


فلفل شیرین

در صفت های ارتفاع، بیشترین میزان جذب فسفر ، سطح برگ ورمی کمپوست در سطح ۵۰ درصد

بهترین ‏نتیجه را نشان داد، میزان جذب عناصر معدنی نیتروژن و پتاسیم با افزایش میزان ورمی کمپوست افزایش یافت‎.‎


فلفل دلمه ای

در صفت، قطر، میزان سطح برگ ، درصد ماده خشک ریشه ۵۰ درصد ورمی کمپوست

بهترین اثر را داشت ‏و میزان جذب عناصر معدنی نیتروژن، پتاسیم و فسفر با افزایش ورمی کمپوست افزایش می یابد‎ .‎


همچنین در دیگر سبزیجات، کود ورمی کمپوست
 موجب افزایش عملکرد آنها شد،مانند‏‎:‎

آویشن ، گشنیز ، تاثیر کود ورمی کمپوست برسبزیجات وغیره،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا