درختان میوه

مشخصات فنی:

1-      مایع

2-      وزن خالص: ا لیتر

میزان مصرف:

   2 الی  2.5 لیتر در هکتار

آنالیز:

ازت: 8 %

فسفر: 4 %

پتاسیم : 8%

گوگرد: 1.5%

روی: 1200ppm

آهن: 1500ppm

منیزیم: 1000ppm

کلسیم: 1500ppm

بور: 700 ppm

منگنز:  400  ppm

مس: 40 ppm

نحوه مصرف:

کود را در حداقل 400 لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر روی گیاهان محلول پاشی نمائید

زمان مصرف :

طی3 مرحله: – پس از ریزش شکوفه ها             – زمان فندقی شدن میوه                       – در زمان تغییر رنگ

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: