خط تولید کود کشاورزی

بیشترین تولید کمترین انرژِی و نیروی انسانی از مرحله صفر تا محصول داخل کیسه