افتخارات ما

1-   اولین دارنده مجوزات تولید سموم خانگی در شرق کشور

2-   دارنده اختراعات مختلف در مورد کود های کشاورزی

3-   دارای گواهی عدم منع مصرف جهت تولید کود های کشاورزی

4-   دارنده مجوز از جهاد کشاورزی و محیط زیست

5-   داری مقالات علمی پژوهشی داخلی و بین المللی در ارتباط با کود های کشاورزی

6-   دارای توصیه نامه علمی از معتبر ترین دانشگاههای کشور در زمینه تولید کود کشاورزی با فرمول جدید

راه اندازی دهها خط تولید کود آلی در سراسر کشور