کود شیمیایی 18-51-0-0 سولوپتاس هوکر، شرکت کیمیا اکسیر شرق

استفاده از کود های دارای پتاس بالا به هنگام میوه دهی و یا پر شدن دانه ها، شرایط را برای دستیابی به محصـول با کیفیت مطلـوب، یک دست و رنگ مناسب فراهم می سازد. همچنین به منظور افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش های محیطی کود پتـاس بالا  توصیه می شود.

کود شیمیایی 18-51-0-0 سولوپتاس هوکر

 

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به پتاسیم و گوگرد

۲) کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر غذایی

۳) بهبود رنگ‌آوری میوه

۴) درشت شدن محصول

۵) بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

۶) افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس‌ها و بیماری‌ها

۷) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

۸) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار بصورت محلولپاشی یا به میزان ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلوپاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

زمان محلول پاشی:

برای افزایش جذب بهتر است محلول پاشیدر هوای خنک ترجیحا اوایل صبح و یا غروب انجام شود. از محلول پاشی در شرایط نامساعد آب و هوایی از قبیل خشکی بیش از حد و یا در زمان احتمال وقوع بارندگی خودداری شود.

این کود قابلیت انحال %۱۰۰ در آب را دارا می باشد و باعث شده تا در انئاع روش های آبیاری، سیستم های نوین قطره ای و محلول پاشی مورد استفاده قرار گیرد. درضصد بالای پتاسیم باعث افزایش کیفیت محصول و رشد ساقه می گردد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشنـــــاس مصــرف گردد. 

 


دکمه بازگشت به بالا