گوگرد مایع پایه پتاس

کود پلــت مرغی هارپا با ماده آلی ۱۰۰% مـرغی خالــص و غنــی شده با ازت ، فسفر ، پتاس ، گوگرد ، میکرو کامل ، اسید آمینه و اسید هیومیک کودی بسیار غنی بوده که بصورت کاملا بهداشتـی تولید می شود این محصول فاقد بذر علف هرز و عوامل بیمـاری زا می باشد.

مزایا:

۱. رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲. اصلاح ساختمان خاک. 

۳. افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴. افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد. 

۵. جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز. 

۶. کاهش تجمع نیتـرات در محصــولات کشــــاورزی 

۷. افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش ســرعت جوانه زنی . 

۸. کود پلت مرغـی باعث افــــزایش فعـالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

۹. افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

کود پلت مرغی هارپا کنسانتره کاملا کمپوست شـده از کـود مرغ خالـص بوده کـه پس از غنی سازی در شرایط کاملا استریل به شکل پلـت در آمـده و علـاوه بر تامین کلیــه عناصر مورد نیاز گیاه در فعال سازی و بهبود وضعیت خاک تاثیر به سزایی را ایفا می کند.

کود پلت مرغی با دارا بودن ماده آلی بالا و داشتن میکـرو ارگانیسـم های فــراوان در خاک های اکثرا فقیر ایـران دارای تاثیـر بسـیار چشــم گیر بـوده و وضعــیت فیزیـکـو  شیمیایی خاک را بهبود می بخشد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن