کود گوگرد بنتونیت ۸۷٪ گرانول هوکر، شرکت کیمیا اکسیر شرق

گوگرد جزو چهار عنصر اصلی پر مصرف گیاه بــوده که علـــاوه بر

تامین این عنصر توسط کود گوگـــرد بنتونیت دار ترکیب گوگـــرد 

با آب باعث کاهش ph و در نتیجه افزایــش جذب عناصـــر دیگر 

در خاک های قلیایی می گردد. 

مزایا:

۱) رفع کمبود گوگرد مورد نیاز گیـــاه و افزایـــش عملکرد در واحد سطح . 

۲) اصلاح ph خاک های شور و قلیایــــی و آهـــکی 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصا فسفـــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴) کاهش در مصرف کود های ازته . 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی به لحـاظ خصوصیت قارچ کشی گوگرد . 

۶) کاهش تجمع نیترات در محصـولات کشـــاورزی 

۷) ضد عفونی کـردن تدریجــی خـــاک و کمـــک به محیط زیست و کاهش مصرف سموم. 

۸) کود گوگــــردی باعث افــــزایش فعالیـــت های میکروب ها و باکتری های خاک نیز می شـــود. 

۹) مصرف کود گوگرد باعث مقاومت گیاه در مقابل خشکی و سرما می شود.

گوگرد جزو چهار عنصر اصلی گیاه بوده که در تغذیه گیاه با مکانیزم قـرار گرفتـن 

در ساختمان اسید های آمینه و تولید پروتئین در بسیاری از فعالیت های آنزیمی 

و تنظیم کننده رشد بصورت مستقیم نقش حیاطی را ایفا می کند. همچنین گوگرد

با کاهش pH خاک باعث افزایش حلالیت عناصر غذایی دیگـر شده و نقــــــش به‌سزایی 

در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتر زیر نظر کارشناس مصرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا