پلت مرغی ۷۰٪ و مواد آلی ۳۰٪ فلونیا

کــود پلت مرغ و دام فلونیا غنــی شــــده با عناصـر ماکـــــرو ، میکـــرو، گوگرد ، اسید آمینه و اسید هیومیک ، کودی با ماده آلـی بسیار بالا و ترکیبی کامل جهت تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیـــاه و اصلــاح ساختمان و شرایط میکروبیولوژیکی خاک می باشد. 

این کود در شرایط کم آبی باعث افزایش نگهداری آب در خــاک شده در نتیجــه تاثیــر شگرفی در کمیت و کیفیت محصول دارد.

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیــاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح .

 

۲) اصلاح ساختمان خاک. 

 

۳) افزایــش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس .

 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید خاک.

 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی ، بیماری ها و علف هرز. 

  

۶) افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش سرعــت جوانه زنی .

  

۷) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

 

۸) افزایش کمیت و کیفیت محصولات.

کود پلت آلی گوگردی فلونیا تولید شده از مواد اولیه با بالاترین درجه کیفیت و بهترین شرایط کمپوستینگ به دلیل دارا بودن دو نوع پایه ماده آلـــی دارای طیـــف وسیعـــی از عناصر غذایی و میکــرو ارگانیسـم هـــای مفیـد خـــاک بوده و با داشتـــن خصوصیات منحصر بفرد خود در شرایـط کـم آب و زمیـــن های فقیــر و شور باعــــث تاثیـــــر چشمگیر در کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی می شود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد.

 

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصــرف و انبار داری کاهش انتقـــــال بیمــــاری و بذر  

علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

 

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن