پلت آلی غنی‌شده هارپا

کــود پلت آلی غنــی شــــده هارپا با عناصـر ماکـــــرو ، میکـــرو گوگرد ، اسید آمینه و اسید هیومیک ، کودی با ماده آلـی بسیار بالا و ترکیبی کامل جهت تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیـــاه و اصلــاح ساختمان و شرایط میکروبیولوژیکی خاک می باشد این کود در شرایط کم آبی باعث افزایش نگهداری آب در خــاک شده در نتیجــه تاثیــر شگرفی در کمیت و کیفیت محصول دارد.

مزایا:

-۱رفع کمبود عناصر مورد نیــاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

 

-۲ اصلاح ساختمان خاک. 

 

-۳ افزایــش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

 

-۴ افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید . 

 

-۵ جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی ، بیماری ها و علف هرز. 

 

-۶ کاهش تجمع نیترات در محصــولات کشــــاورزی 

 

-۷ افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش سرعــت جوانه زنی . 

 

-۸ کود پلت مرغی دامی باعث افزایش فعالیت هـای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

 

-۹ افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

کود پلت آلی گوگردی هوکر تولید شده از مواد اولیه با بالاترین درجه کیفیت و بهترین شرایط کمپوستینگ به دلیل دارا بودن دو نوع پایه ماده آلـــی دارای طیـــف وسیعـــی از عناصر غذایی و میکــرو ارگانیسـم هـــای مفیـد خـــاک بوده و با داشتـــن خصوصیات منحصر بفرد خود در شرایـط کـم آب و زمیـــن های فقیــر باعــــث تاثیـــــر چشمگیر در کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی می شود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد. 

 

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصــرف و انبار داری کاهش انتقـــــال بیمــــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن