پتاس آلی گوگردی گرانول فلونیا

استفاده از کودهای پتاس بالا به هنگام میوه‌دهی و یا پر شدن دانه‌ها، شرایط را برای دست‌یابی به محصول با کیفیت مطلوب، یک‌دست و رنگ مناسب را فراهم می‌سازد.

همچنین به منظور افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش‌های محیطی، کود پتاس بالای هارپا توصیه می‌شود.

همراه شدن مواد آلی با کود پتاسه موجب افزایش کارایی این کود می‌گردد.

مزایا:

۱. تأمین عناصر  ماکرو به‌خصوص پتاسیم و گوگرد

۲. اصلاح ساختمان خاک. 

۳. افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد. 

۴. افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش ســرعت جوانه زنی . 

۵. افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

۶. افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش‌های محیطی

۷. افزایش عملکرد و کیفیت محصول

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن