کود پتاس آلی گوگردی گرانول فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

استفاده از کودهای پتاس بالا به هنگام میوه‌ دهی و یا پر شدن دانه‌ها، شرایط را برای دست‌یابی به محصول یک‌دست، یک رنگ و با کیفیت مطلوب فراهم می‌سازد.

همچنین به منظور افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش‌های محیطی، کود پتاس بالا توصیه می‌شود.

همراه شدن مواد آلی با کود پتاسه موجب افزایش کارایی این کود می‌گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ،سهولت در مصرف و انبـار داری، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار.

مزایا:

۱) تأمین عناصر  ماکرو به‌خصوص پتاسیم و گوگرد

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد 

۴) افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـش سرعت جوانه زنی 

۵) افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعـات آبیاری

۶) افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش‌های محیطی

۷) افزایش عملکرد و کیفیت محصول

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.


محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا