کود آلی غنی ‌شده هوکر، شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود آلی گرانول، ترکیبی با ماده آلـی بالا و غنی شـده با گوگرد، ماکرو المنت، میکروالمنت اسید آمینه و اسید هیومیـک کودی می‌باشد و بسیار موثـر در تامین عناصر غذایی گیاه و اصلاح خاک و همچنین قابل اختـلاط با کـود های شیمیایی جهت افـزایش راندمـان کودهای شیمیایی و کاهش مصرف آنها است .

این کود بسیار مقرون به صرفه و موثر در رشد گیاه می باشـد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی به خصوص فسفر، آهن ، روی ، منگنز و  مس

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف های هرز

۶) کاهش تجمع نیترات در محصولات کشاورزی 

۷) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـش سرعت جوانه زنی 

۸) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعات آبیاری

* کود آلی گوگردی  با هدف تامین عناصر مورد نیاز گیاه و بالا بردن مـاده آلی خاک و همچنین اصلاح ساختمان خاک و افزایش راندمان جذب عناصـر غذایـی تولید شده است .این کود به دلیل داشتن ظاهر گرانول به راحتی با کودهای شیمیایی همگن شده و در مخزن کود کار یا کود پاش به راحتی با دیگر کود ها قابل اختلاط و مصرف می باشد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد. 

 

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا